Page 10 - Oct 2017 MFM
P. 10

Southern California Research Lodge
                        Fraternal Review                     Noachite Masonry
                     Noachite Masonry
             Our Masonic Rituals Idealize Moral Lessons

      %HIRUH 6RORPRQ DQG +LUDP WKHUH ZDV 1RDK  *RG¶V  You can H[SORUH WKH 1RDFKLWH WUDGLWLRQ LQ WKH August
     %XLOGHU                      2017, Vol 59 No. 7 issue of the Southern California
                              Research Lodge magazine the Fraternal Review
      7KH %LEOH LV QRW RQO\ WKH WKH ¿ UVW DQG IRUHPRVW RI   GXULQJ WKH   WK DQQLYHUVDU\ RI *UDQG /RGJH
     WKH 7KUHH *UHDW /LJKWV RI 0DVRQU\ LW¶V 2OG 7HVWDPHQW  )UHHPDVRQU\ -XQH ,VVXH RI 6&5/ )UDWHUQDO 5HYLHZ
     LV WKH VRXUFH RI OHJHQGV VHW IRUWK LQ RXU WKUHH &UDIW  LQ RUGHU WR UHVXUUHFW DV LW ZHUH PHPRULHV RI WKH ULWXDO
     'HJUHHV  7KH EXLOGLQJ RI .LQJ 6RORPRQ¶V 7HPSOH  WUDGLWLRQ WKDW SUHFHGHG ZKDW ZH QRZ SUDFWLFH LQ RXU
     E\ WKH 0DVWHU $UFKLWHFW +LUDP $ELI DV UHODWHG LQ RXU  %OXH /RGJH GHJUHHV
     ULWXDO LV H[WUDSRODWHG IURP DQ HSLVRGH LQ WKH %RRN RI
     .LQJV WKDW PHQWLRQ DQG GHVFULEHV +LUDP $ELI ZKRVH  7KH PRVW VWULNLQJ SDUDOOHO  RI FRXUVH  LV WKDW ERWK
     ODVW QDPH LV QRW JLYHQ  ZKR ³FDPH WR .LQJ 6RORPRQ  OHJHQGV  DV RXU ULWXDOV DUH PRUH OHJHQG WKDQ KLVWRU\
     DQG GLG DOO RI KLV ZRUN ´  .LQJV     7KH UHVW  DUH EDVHG RQ WKH EXLOGLQJ RI JUHDW %LEOLFDO VWUXFWXUHV
     RI WKH +LUDP VWRU\ DV ZH NQRZ LW LV WKH ZRUN RI WKH  DQG WKH GHDWK DQG ³UDLVLQJ´ RI WKHLU FKLHI EXLOGHUV
     (QOLJKWHQPHQW RI )UHHPDVRQV ZKR ZURWH RXU ULWXDOV  7KHVH VLPLODULWLHV DQG 0DVRQU\¶V WUDQVLWLRQ IURP RQH
     But this is not the ¿ rst Bible story that had been  WR WKH RWKHU DUH WKH VXEMHFW RI 'U  +DUULVRQ¶V DUWLFOH
     elaborated into Masonic ritual.          (August 2017 issue of the SCRL Fraternal Review) RQ
                              'HVDJXOLHUV¶ FRQWULEXWLRQV WR $QGHUVRQ¶V &RQVWLWXWLRQ
      6RPH HDUOLHU ULWXDOV ZHUH EDVHG RQ DQRWKHU  ROG  DQG KLV UROH LQ FUHDWLQJ WKH +LUDPLF GHJUHH  ³ZKLFK
     HSLVRGH IURP WKH ERRN RI *HQHVLV WKH EXLOGLQJ RI WKH  EHFDPH SDUW RI WKH 0DVRQLF ULWXDO E\   ´
     DUN E\ 1RDK  FRPPDQGHG E\ *RG WR GR VR LQ RUGHU  7KH 9HQHUDEOH $OEHUW 0DFNH\ WHOOV XV WKDW ³  ZH ¿ QG
     WR VDYH KXPDQLW\ DQG WKH PDQ\ VSHFLHV RI DQLPDOV  VRRQ DIWHU WKH FDWDFO\VP WKH LPPHGLDWH GHVFHQGDQWV
     IURP WKH JUHDW À RRG E\ ZKLFK WKH &UHDWRU VRXJKW WR  RI 1RDK LQ WKH SRVVHVVLRQ RI DW OHDVW WZR UHOLJLRXV
     FOHDQVH WKH HDUWK RI WKH LQLTXLWLHV RI PDQNLQG ,W LV QRW  7UXWKV  WKH H[LVWHQFH RI D 6XSUHPH ,QWHOOLJHQFH  $QG
     ZLGHO\ NQRZQ WKDW WKLV ³$QWHGLOXYLDQ´ 0DVRQLF ULWXDO  WKH EHOLHI LQ WKH LPPRUWDOLW\ RI WKH VRXO  ´ 7KHVH KH
     WUDGLWLRQ UHPDLQV LQ XVH WRGD\ 2QH %OXH /RGJH GHJUHH  QRWHV  ³  DUH WKH GRFWULQHV ZKLFK VWLOO FRQVWLWXWH WKH
     PHUHO\ PHQWLRQV WKH DUN DQG DQFKRU LQ LWV OHFWXUH  FUHHG RI )UHHPDVRQU\ ´ 3HUKDSV WKHVH SULQFLSOHV ZHUH
                              ZKDW KDG EHHQ ³ORVW´ WKDW PXVW EH VRXJKW DIWHU LQ WKH
      $ 6FRWWLVK 5LWH GHJUHH   1RDFKLWH  RU 3UXVVLDQ  ULWXDOV RI 1RDFKLWH )UHHPDVRQU\"
     .QLJKW  QRWHV WKDW WKHVH .QLJKWV ZKR DURVH GXULQJ WKH
     &UXVDGHV  FDOOHG WKHPVHOYHV ³1RDFKLWH 0DVRQV´ RXW  2XU )UDJPHQWV IHDWXUH (August 2017 issue of the
     RI UHVSHFW IRU WKH EHORYHG 3DWULDUFK 7KH GHJUHH LWVHOI  SCRL Fraternal Review) LQFOXGHV H[FHUSWV IURP
     FRQFHUQV WKRVH 3UXVVLDQ .QLJKWV EXW KDV OLWWOH WR GR  DUWLFOHV RQ ³$UN 0DULQHUV´ DQG WKH SUHFHSWV RI 1RDK
     ZLWK 1RDK +RZHYHU LQ RXU 4 $ :RUVKLSIXO %URWKHU  DQRWKHU ³7KH 1RDFKLWH /HJHQG ´ SRVLWV WKDW 1RDK
     6WHYH *RDG LQIRUPV XV WKDW ³5R\DO $UN 0DULQHU´ DQG  ZDV OLNHO\ ³WKH 0DVRQLF ¿ JXUH UDLVHG LQ VRPH HDUO\
     ³$UN DQG WKH 'RYH´ DUH DPRQJ WKH $OOLHG 0DVRQLF  YHUVLRQV RI WKH UG GHJUHH DQG QRW +LUDP $ELI ´ $OVR
     'HJUHHV DQG WKDW WKHUH DUH LPSRUWDQW UHIHUHQFHV WR WKH  KHUH DUH WKH 6HYHQ 3UHFHSWV RI 1RDK DQG ZKDW ERWK WKH
     1RDK OHJHQG LQ WKH H[WDQW GHJUHHV RI WKH 5R\DO $UFK  ³0RGHUQV´ DQG ³$QWLHQWV ´ ZURWH DERXW 1RDK LQ WKHLU
                              &RQVWLWXWLRQV
     3DJH
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15