Page 6 - MFM Nov Dec 2017.indd
P. 6

%HKLQG 7KLV 'RRU

      /LHV $ 7UHDVXUH 7URYH

          2I +LVWRULF

        0RQWDQD $UWLIDFWV

                             0HULZHWKHU /HZLV¶ 0DVRQLF
                             $SURQ ZKLFK KH FDUULHG RQ WKH
                             &RUSV RI 'LVFRYHU\ WUHN DFURVV
                             WKH FRXQWU\  LV GLVSOD\HG DORQJ
                             ZLWK WZR SDLQWLQJV GHSLFWLQJ
                             WKH ILUVW 0DVRQLF PHHWLQJ LQ
                             WKH 7HUULWRU\  QRZ WKH 6WDWH ൠI
                             0RQWDQD                                         7KLV %ULWLVK GUXP ZLWK LWV
                                        RULJLQDO GUXP VWLFNV ZDV SOD\HG
                                        LQ ERWK WKH 5HYROXWLRQDU\ DQG
                                        &LYLO :DUV


                               7KH *UDQG 0DVWHUV¶ /LRQ 3DZ
                                           3DZ
                             VLJQHW ULQJ LV PDGH RI JROG PLQHG G
                             DW $OGHU *XOFK  9LUJLQLD &LW\
                             0RQWDQD LQ ൡ൨൨൧ E\ 6DPXHO
             7KH               :RUG ZKR ZDV RQH RI WKH ILUVW
                             ODZ\HUV DGPLWWHG WR SUDFWLFH ODZ
   0RQWDQD 0DVRQLF )RXQGDWLRQ             LQ 0RQWDQD RQ 'HFHPEHU ൤ ൡ൨൦൤

    ,QYLWHV <RX 7R ([SORUH 2XU             7KHVH DUH EXW D IHZ RI WKH WUHDVXUHV ZDLWLQJ IRU \RX WR
                             GLVFRYHU DW WKH VLWH RI RQH RI +HOHQD¶V ILUVW JROG FODLPV
    $OO 1HZ ([SDQGHG 0XVHXP
       ൥ൣ൦ 1 3DUN $YHQXH
        +HOHQD 0RQWDQD
         ൥ൡ൧ ൥൥ൣ ൨൨൨൥
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11